Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Grad Gradačac

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj  32/17 - u daljem tekstu: Zakon) i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj  74/19 - u daljem tekstu: Uredba) uspostavljen je novi normativno-pravni okvir i metodologija razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kantonima i jedinicama lokalne samouprave. Do usvajanja pomenutog normativno-pravnog okvira, razvojno planiranje Grada Gradačca je poduzimano na principima planiranja usklađenim sa MIPRO metodologijom.

Strategija razvoja Grada Gradačac 2023-2027.godina (-u daljem tekstu: Strategija razvoja Grada Gradačac) je integrirani, multisektorski strateški dokument koja definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategijom razvoja Grada Gradačac se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje.

logo