Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
 • Bosanski
 • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Javna preduzeća i ustanove

JP „Komunalac d.d. Gradačac je javno preduzeće koje je registrovano za obavljanje slijedećih djelatnosti:
 • one koje se odnose na proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija;
 • sakupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom;
 • uklanjanje otpadnih voda, sakupljanje, obrada i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada;
 • reciklaža posebno izdvojenih materijala;
 • djelatnost sanacije okoliša;
 • gradnja građevina niskogradnje;
 • uvođenja instalacija vodovoda, kanalizacije, plina, instalacija za grijanje i klimatizaciju;
 • tehničko ispitivanje i analiza;
 • djelatnosti čišćenja i dr.


Osnovni kapital društva se sastoji od 51% državnog kapitala i 49% dioničkog kapitala, ranije državnog, koji je prodan u postupku privatizacije putem javnog upisa dionica. Dioniceosnovnog kapitala spadaju u klasu redovnih (običnih) dionica.

Skupština je organ u kojem dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava, a čine je dioničari ili punomoćnici dioničara. Nadzorni odbor bira Skupština, a sastoji se od 5 članova uključujući predsjednika. Imenuju se na mandat od 4 godine. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje jednom u tri mjeseca.

Uprava društva se sastoji od direktora i izvršnih direktora. O broju izvršnih direktora odlučuje Nadzorni odbor na prijedlog direktora. Također na prijedlog direktora Nadzorni odbor imenuje sekretara Društva. Odbor za reviziju se sastoji od 3 člana. Član odbora za reviziju ne može biti lice koje ima finansijski i drugi interes u preduzeću.
logo